Podrobnosti o autorech

Korolev, Stanislav Anatolyevich, Kalashnikov Izhevsk State Technical University, Ruskon
Logo