Podrobnosti o autorech

Konecny, Pavel, University of defence in Brno
Logo