Podrobnosti o autorech

Blazek, Josef, Technical University of Kosice, Slovensko
Logo