Podrobnosti o autorech

Kopecky, Ivan, Alexander Dubcek University of Trencin, Slovensko
Logo