Podrobnosti o autorech

Barenyi, Igor, Trencianska Univerzita, Slovensko
Logo